ינו' 24

הוועדה לקידום מעמד האישה אישרה את הצעת החוק לאיסור פרסום שירותי זנות, כולל כאלה המוגדרים כ"עיסוי", "אירוח" או ליווי". על המפרסם יחולו שלוש שנות מאסר. ההצעה צפויה להתרחב גם לאיסור מודעות גיוס לעיסוק בזנות

נכתב על ידי: מירב קריסטל

להלן הקישור לכתבה המלאה: איסור פרסום שירותי זנות אושר לקריאה ראשונה

נלקח מאתר:

תגיות: , ,

יולי 19

להלן פרסום החוק למינעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים

ראו את העמוד 516 , העמוד הזה נוגע לחוק.

להלן הקישור לחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים: החוק

תגיות: , ,

יולי 05


הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית תיקון לחוק מניעת הטרדות מיניות, כך שיחול גם על כהני דת ועל מטפלים פרה-רפואיים. בנוסף, מטיל התיקון החדש את על החשוד בהטרדה את חובת הוכחת חפותו.

 

 

 

נכתב על ידי: אטילה שומפלבי

להלן הקישור לכתבה המלאה: הכנסת אישרה: החוק למניעת הטרדות מיניות יחול גם על כהני דת

נלקח מאתר:

 

תגיות: , , ,

יוני 14

בתשובה מטעם האוצר לוועדת החוקה בכנסת, בנוגע לאופן תקצובו של חוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מין, נמסר כי משרד הבריאות כלל לא דרש כל תקצוב מהמדינה על מנת לממן את חלקו

נכתב על ידי: עופר וולפסון

להלן הקישור לכתבה המלאה: חוק נגד עברייני מין? משרד הבריאות לא דרש תקציב

נלקח מאתר:

תגיות: , , ,

יוני 06

 להלן מוגש לקוראים החוק למניעת העסקה של עברייני המין במוסדות מסוימים

מוגש על ידי: אלכס לוין

תיקון סעיף 1 1.       בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א–2001 , בסעיף 1, בהגדרה "מוסד", אחרי פסקה (3) יבוא:                    "(4)   גוף אחר, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים או לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית, טיפול בהם, השגחה עליהם או ליווי שלהם בהליכים משפטיים;"תחילה והוראות מעבר         2.       (א)     תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).                    (ב)     על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות סעיף 2 לחוק העיקרי לא יחולו על בגיר המועסק במוסד ביום פרסומו של חוק זה (להלן –  בגיר המועסק במוסד), אלא בתום שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה; על אף האמור בסעיף 4(ב) לחוק העיקרי, לגבי בגיר המועסק במוסד תהיה ועדת מומחים מוסמכת להעריך את הצורך באיסור הקבוע בסעיף 2 לחוק העיקרי וליתן פטור ממנו, אף בטרם חל האיסור על אותו בגיר; בסעיף קטן זה –                     "ועדת מומחים" – כמשמעותה בסעיף 4 לחוק העיקרי;                    "מוסד" – כהגדרתו בפסקה (4) להגדרה "מוסד", כנוסחה בסעיף 1 לחוק זה.                    (ג)      הגיש בגיר המועסק במוסד בקשה לוועדת מומחים בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה, תדון הוועדה ותחליט בעניינו בתוך ארבעה חודשים מיום הגשת הבקשה.                     (ד)     לא תופסק העסקתו של מי שהגיש בקשה לוועדת מומחים כאמור בסעיף קטן (ג), בשל הוראות החוק העיקרי, עד למתן החלטה בבקשה, ובלבד שהציג על כך אישור מהוועדה למעסיק.פרסום לציבור והודעה        3.       (א)     השר לביטחון הפנים יפרסם, בסמוך ליום פרסומו של חוק זה, הודעה לציבור בדבר חוק זה, לרבות הוראות סעיף 2, באינטרנט, בשני עיתונים יומיים נפוצים בשפה העברית, וכן בעיתונים נפוצים, אחד בשפה הערבית ואחד בשפה הרוסית; הפרסום יהיה לכל הפחות במשך עשרה ימים לא רציפים בחודש הראשון מיום פרסומו של חוק זה.                    (ב)     בסמוך ליום פרסומו של חוק זה, יודיע מוסד כהגדרתו בסעיף 2(ב), לבגיר המועסק אצלו, על הוראות חוק זה, לרבות הוראות סעיף 2; ההודעה תהיה בכתב, בדואר רשום או במסירה לידו, ולגבי מועסק שנמצא במהלך עבודתו במוסד – יכול שתהיה באמצעות שלט במקום בולט במוסד.

התקבל בכנסת ביום י"ט בסיוון התש"ע (1 ביוני 2010); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 306, מיום כ"ד בשבט התש"ע (8 בפברואר 2010), עמ' 102.

[1] ס"ח התשס"א, עמ' 409; התשס"ח, עמ' 28.

תגיות: , ,

יוני 01


מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שנועדה להרחיב את החוק למניעת העסקה של עברייני מין.

 

על פי ההצעה, שיזמו חברי הכנסת אורי אריאל (האיחוד הלאומי) ואורלי לוי (ישראל ביתנו), יחול החוק גם על ארגונים ועמותות, שבפעילותם נכללים חונכות, הדרכה, הוראה, בידור, טיפול ועוד. "

נכתב על ידי: אמנון מרנדה

 

להלן הקישור לכתבה המלאה: הכנסת אישרה הרחבה לחוק מניעת העסקת עברייני מין

נלקח מאתר:

תגיות: , ,

מאי 25

הוועדה לקידום מעמד האישה העבירה לקריאה טרומית הצעה של ח"כ שנלר לתיקון החוק נגד הטרדה מינית באופן שיכלול גם הטרדה במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה לכזה

נכתב על ידי: איציק וולף

להלן הקישור לכתבה המלאה: "חוק הרב אלון" עבר לקריאה ראשונה

נלקח מאתר:

תגיות: , ,

מאי 15

להלן הקישור לחוק בנושא : סחר בבני אדם לעיסוק בזנות במדינת ישראל: התופעה ומאבק המדינה בהחשוב מאוד לעיין בחוק במיוחד לנפגעים , למעסיקים ולכל המתעניין

יש להקיש כאן ולהכנס לקריאת החוק: חוק - סחר בבני אדם

תגיות: , ,

אפר' 17

האם החוק למניעת הטרדה מינית באמת אוסר על חיזור?

נכתב על ידי: עו"ד קרן בר יהודה*

*הכותבת שמשה בעבר כיועצת משפטית למרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית בירושלים, מייצגת נפגעות הטרדה מינית, מייעצת ומלווה מעסיקים בתחום הטיפול בנושאי הטרדה מינית ומנחה קורסים לאחראיות על הטרדה מינית במקומות עבודה. הכותבת מנהלת את הפורום לייעוץ משפטי של אתר "מקום" לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית.

הן סמוך לחקיקתו, והן מאז חקיקתו, חוזרות ונשמעות טענות פופוליסטיות נגד החוק למניעת הטרדה מינית, כאילו הוא מונע חיזור לגיטימי.

במאמר זה אבקש לסקור אמירות מספר של בתי המשפט, אשר שמות דגש בדיוק על שאלה זו ומציעות תשובה- מתי מדובר בחיזור ומתי בהטרדה.

יפה לפתוח דווקא בדבריה של השופטת וירט-ליבנה בפסק דין פלונית, פסק דין שנחשב כפסיקה הקיצונית ביותר בתחום ההטרדה המינית (על כך ברשימה אחרת):

 "הוראות החוק מבקשות לעטוף את העובד או העובדת במעטפת הגנה עבה, אך עם זאת אינן מבקשות לחסום אפשרות לפיתוח קשרים אישיים מרצון חופשי במקום העבודה או לאכוף הלכות מוסר בדרך כלשי. החוק מבקש להציב נורמות התנהגות ראויות ומחמירות במקום בו קיימת מערכת יחסים אשר מעצם מהותה וטיבה מועדת לניצול".

פסק דין ישן יותר עוסק בדיוק בשאלת ה"ערבוב" בין חיזור להטרדה, ומסכם יפה את השאלה כדלקמן:

"התנהגות הנאשם כלפי המתלוננת היתה, במהותה, חיזור המיועד על פי מהלכו והתפתחותו להביא לקרבה אינטימית בין השניים, ואשר תחילתו במגעים מינוריים-מגששים בגב, באזור הבטן ובאחיזת הידיים. מגעים אלה נעצרו על סף צווארה של המתלוננת, עת ביצע הנאשם מהלך של התקרבות נועזת יותר, וזאת לאחר שהמתלוננת הביעה בבירור את אי רצונה בהם. מבלי להיזקק לממצאים אמפיריים, ניתן לומר כי מהלך חיזור פיזי-הדרגתי כזה למטרת יצירת אינטימיות גופנית ראשונית בין גבר לאשה, בד בבד עם יצירת אינטימיות מילולית ע"י שיחה, הינו נפוץ למדי בחברה המודרנית. האם החוק למניעת הטרדה מינית בא לאסור או להגביל את החיזור הגופני, ובאלה נסיבות?

יש להקדים ולהבהיר, כי החוק למניעת הטרדה מינית לא נועד לאכוף השקפת עולם מוסרנית-פוריטנית. לא כל חיזור בלתי נאות לפי הנורמות המוסריות של רוב הציבור, או לפי כללי האתיקה להם כפוף אדם מכח תפקיד או משרה, הינו עבירה פלילית (ראו ע"פ 176/96 מזרחי הנ"ל, בעמ' 5 פסקה 4). החיזור הופך להטרדה אסורה על פי החוק רק בנסיבות בהן הוא נעשה תוך כדי ניצול מרותו של המחזר, כאמור בפרק הקודם, ניצול יחסי תלות, חינוך או טיפול (סעיף 3(א)(6 )(א)-(ג)) או תוך ביצוע עבירה (כמפורט בסעיפים 3(א)(2)-(1)לחוק). בהעדר נסיבות כאלה, הנחת המוצא היא כי עסקינן ביחסים שבסיסם אוטונומיית הרצון החופשי של הצדדים המעורבים וביטויו בתקשורת המילולית והפיזית ביניהם. החוק למניעת הטרדה מינית לא נועד לעקר את החיזור הרומנטי ולא לאכוף "סטריליזציה" של יחסי המינים.

כפי שנאמר בדברי ההסבר להצעת החוק (הצ"ח 2641 תשנ"ז): "החוק אינו מתיימר לאכוף מוסר או להתערב ביחסים חברתיים מרצון, אלא למנוע מאדם לכפות עצמו על מי שאינו מעוניין בכך, ובמיוחד כשהדבר נעשה תוך שימוש לרעה בעמדת כח ".

 יחסי אנוש בכלל, ויחסי גבר - אשה בפרט, אינם ניתנים להסדרה ממצה ע"י קביעת כללי עשה ואל תעשה בדין. אוי לנו, אם גבר הרוצה להניח יד על כתפה של אשה כדי לחזר אחריה, יידרש להגיש בקשה בכתב 30 יום מראש. בין מה שאסור על פי הדין הפלילי לבין מה שנעשה בהסכמה מגובשת ומתוכננת מראש, קיים שטח רחב ידיים של יוזמות ספונטניות חד-צדדיות כאלה ואחרות, כאשר גם התגובה של מי שכלפיו/ה נעשה הצעד הראשון, אולי המפתיע, יכולה להתפתח ולהשתנות במהלך האירוע, מסירוב להסכמה או מהיסוס לדחיה. עסקינן, לעתים, ביער אפוף מסתורין ולא בדרך סלולה ומתומררת. כבר בספר משלי נאמר, "שלושה המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים: דרך הנשר בשמים, דרך נחש עלי צור, דרך אניה בלב ים ודרך גבר בעלמה" (פרק כ"ט פסוק 18).

בהתרחשויות ספונטניות כאלה, חרף הקירבה הפיזית הנוצרת, אדם קרוב אצל עצמו ואצל תחושותיו-הוא, ולעתים קרובות אינו קשוב לתחושות הזולת כפי שהיה רצוי בעולם אידאלי. היא חושבת, "כיצד אין הוא מרגיש שקפאתי מרוב מבוכה ואי נעימות", ואילו הוא חושב, "היא אינה דוחה את התקרבותי ואפשר להמשיך! ". ביישנות או חשש מתגובה בוטה, עשויים בנסיבות כאלה להתפרש כהסכמה או למצער כאי-דחיה.

המחוקק, בהיותו מודע לפערים הבלתי נמנעים בין תחושותיהם ורצונותיהם של שני המעורבים בסיטואציה מעין זו, קבע חד משמעית, כי רק הבעה גלויה וברורה של אי הרצון בהמשך ההתקרבות או ההתייחסות מצד ה"מטריד", עשויה להפוך את המשך ההתנהגות החיזורית לעבירה (בהתקיים יתר רכיבי הסעיף).

סעיף 3(א)(4) לחוק למניעת הטרדה מינית מגדיר כהטרדה מינית: "התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות". סעיף 1 לחוק מחדד את ההגדרה, באשר הוא מבהיר את המילה "הראה": "במילים או בהתנהגות, ובלבד שלא היה ספק סביר לגבי משמעות ההתנהגות". מהגדרה זו עולה, כי רק כאשר התנהגותו או מילותיו של המוטרד-המחוזר לא הותירו ספק סביר בדבר התנגדותו ואי רצונו בהמשך ה"התייחסויות" של המטריד -המחזר, הופכות ההתייחסויות הבאות מצד המטריד - לעבירה לפי סעיף זה. עצם התחושה הסובייקטיבית השלילית של ה"מוטרדת" אינה הופכת את מעשי ה"מטריד" לעבירה פלילית, אם לא ניתן לתחושה זו ביטוי חיצוני ברור.

משמע, התנהגות הססנית המתפרשת לשתי פנים, שאיננה מראה בבירור את התנגדותו של המוטרד להתנהגות המטריד, אין בה כדי לבסס את העבירה."

הפסיקה נעזרה באינדיקציות שונות כדי לקבוע שאין מדובר בחיזור לגיטימי אלא בהטרדה.  כך למשל במקרה של הטרדה של מספר מתלוננות. וכך קבע בית המשפט בעניין אחר:

"להבדיל מהטרדה מינית של אשה אחת, שיכולה אולי להיות מתורצת במשיכה מיוחדת לאותה אישה, אולי אפילו כנסיון (אמנם בלתי-ראוי) לחיזור, הטרדה מינית של ארבע נשים, בזו אחר זו, ואולי אפילו זו וזו בו-זמנית, היא כבר שיטה של הטרדה מינית. גם אם כל מקרה של הטרדה כזאת, שבא לידי ביטוי בחיבוק או נשיקה או אמירה מינית, אינו מקרה חמור, הצירוף של המקרים, האחד רודף את השני, עושה את ההטרדה המינית התנהגות גסה ומשפילה במיוחד: לא נותר בה מאום מקירבה רגשית וחיבה נפשית, אלא כולה ביזוי של האדם כמכשיר לגירוי וסיפוק מיני."

עוד יצויין כי הפסיקה דרשה כי האמירות הנכללות בהטרדה יהיו בעלות אופי מיני, וזאת בעיניו של "האדם הסביר". וכך במילותיו של בית המשפט:

 "בחינת ביטויה של ההתנגדות צריכה להעשות מבעד לעיני האדם (או האשה) הסביר (ה). שכן, "להטרדה מינית יש, כמובן, היבט סובייקטיבי. הוא משתנה מאדם לאדם. מעשה שנראה הטרדה מינית לאדם אחד, לא בהכרח ייראה הטרדה מינית לאדם אחר. המטריד והמוטרד נוטים לראות אותו מעשה בעיניים שונות. המטריד יכול להיות אדם גס רוח וקהה חושים באופן בלתי רגיל. המוטרד יכול להיות אדם רגיש ופגיע במידה יוצאת דופן. ברור שאי-אפשר להכריע במחלוקת אם מעשה מסויים הגיע כדי הטרדה מינית על בסיס ראייה סובייקטיבית מצד זה או מצד זה. העובדה שהמטריד לא התכוון להטריד, שהוא סבר כי אין בהתנהגותו משום הטרדה, ואפילו שהאמין כי התנהגותו מתקבלת בהסכמה על ידי הצד השני, אין בה כדי להכריע. גם העובדה שהצד השני ראה עצמו מוטרד, אין בה כדי להכריע. המבחן המכריע הוא המבחן האובייקטיבי. המבחן האובייקטיבי מתבסס, כרגיל, על האדם הסביר".

כך גם בפסק דין נוסף קבע בית המשפט כי:

"ברור שלא כל אמירה בעלת אופי מיני, ואף לא כל התנהגות בעלת אופי מיני, אפילו בין אנשים שאינם מקיימים קירבה אישית, יש בה משום הטרדה מינית… יש להבדיל הבדל היטב בין אמירות והתנהגויות בעלות אופי מיני שיש בהן משום הטרדה אסורה, שרק להן נקרא הטרדה מינית, לבין אמירות והתנהגויות כאלה שאינן חורגות מהתנהגות מקובלת וקבילה."

לעניין זה, בפסק דין בעניינו של איציק מרדכי לא הכיר בית המשפט באמירות אשר יוחסו למרדכי וביניהן: "איזה עיניים יפות" וכן "את צריכה דיאטה? למה את חושבת שאת צריכה דיאטה. את לא צריכה דיאטה, את בשקט יכולה להיות דוגמנית" כאמירות הנכללות במסגרת הטרדה מינית. כך גם לגבי שאלות של הנאשם בנוגע למערכת יחסיה של המתלוננת עם חברה, לאופן בו בילו וכו'. בית המשפט מוסיף בעניין זה ואומר:

"אמרות אלה, אם באו מפיו של הנאשם, הינן מסוג ההתייחסויות אשר מוטב היה שלא יאמרו, זאת שעה שדנים ביחסי מרות שבין הנאשם לבין ש'. התבטאויות מעין אלה אינן ראויות להיאמר, שכן יש בחלקן משום חדירה לפרטיותה של ד' ונבירה בחייה הפרטיים. התבטאויות המתייחסות ל"חיי החברה" של ש' באופן בו תוארו הדברים ואפילו "המלצה לדוגמנות", אם זו באה, יכול שבנסיבות מסויימות אכן יהווה משום התייחסות חוזרת המתמקדת במיניותה ויהיה בהן הטרדה מינית".

יש להדגיש כי בית המשפט מתייחס לנסיבותיו הספציפיות של המקרה, כאן כמו במקרים אחרים, בבוחנו את מהותן של האמירות.

בפסק דין אחר קבע בית המשפט:

 "חיזור חייב להיעשות תוך הקפדה מלאה על זכותו של האדם שלא להיות מוטרד על ידי חיזורו של הזולת, אם אינו מקובל עליו. על המחזר לכבד את סירובו של המחוזר ולקבל את ה"לא" כתשובה סופית ומחלטת. עקרון זה שהיה מקובל מאז ומתמיד בחברה שוויונית מצא לאחרונה את ביטויו המפורש בחוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח-1998…".

בפסק דין אחר קובע בית הדין:

"איש לא חולק כי כיום בעידן המודרני, בחברה המערבית, עשויה להיות מקובלת התנהגות חופשית בתחום המין שיכולה להתבטא בדיבור או במעשה התנהגות שיכולה להתרחש במקום העבודה או במוסד הלימודים או בכל מקום אחר" "אין די בהתנהגות שניתן לכנותה ולהבינה כחיזור אלא נדרשות הצעות המתמקדות במיניותו של המוטרד… מהמבוא ומדברי ההסבר להצעת החוק ניתן להבין כי עניינו של המחוקק היה במניעת מצב בו ההתייחסויות אל המוטרד היא כאל אובייקט מיני לשימושו של המטריד".

 הבהרה:

המידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם. המחברת אינה נושאת באחריות כשלהי כלפי הקורא. הקורא נדרש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. כל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.

להלן הקישור לפרסום המקורי: בין חיזור להטרדה : האם החוק למניעת הטרדה מינית באמת אוסר על חיזור?

פורסם באדיבות עורכת הדין: קרן בר יהודה

תגיות: , , ,

ינו' 14

לצד הכחשה גורפת בעניין עבירות המין, מבהיר הגורו החשוד בשעבוד כי כל נשותיו היו חופשיות לעזוב כרצונן, אך נשארו בשל אהבתן אליו. אם אכן יורשע בשעבוד, טוענת פרקליטתו, "יהיו עוד הרבה מקומות עבודה שיהיו חשופים לסעיף הזה בחוק". אחת הנשים: "אני לא מבינה מה רוצים ממנו, הוא אדם מקסים ונפלא"

נכתב על ידי: אבי כהן ויעל ברנובסקי

להלן הקישור לכתבה המלאה: גואל רצון בחקירה: לא הפרתי חוק, הכל היה מרצון

נלקח מאתר:

תגיות: , , ,

ינו' 04

התיקון המוצע לחוק, שאושר בוועדת שרים, יאפשר את הטיפול המתבקש וימנע פגיעות מיניות ואלימות נוספות בילדים

נכתב על ידי: עידן יוסף

להלן הקישור לכתבה המלאה: פצועים בשטח: טיפול חובה לקטינים שנפגעו מינית

נלקח מאתר:

תגיות: ,

נוב' 17

ביהמ"ש המחוזי בחיפה קבע כי העבריין המשתחרר בקרוב מהכלא לא יהיה בפיקוח, כפי שדורשת המדינה, זאת משום שתקנות החוק טרם הותקנו

נכתב על ידי: אלי לוי

להלן הקישור לכתבה המלאה: החוק לא נכנס לתוקף - והאנס יהיה ללא פיקוח

נלקח מאתר:

תגיות: ,

אוק' 27

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק של

ח"כ זבולון אורלב (הבית היהודי) וח"כ רונית תירוש (קדימה) שתכיר גם באונס שתבצע אשה.

על פי הצעת החוק, אשה תורשע באונס אם גרמה לאדם להכניס איבר או חפץ לאיבר מינה. ח"כ אורלב אמר לאחר אישור החוק: "לצערי יש תופעת של התבהמות חריגה בחברה הישראלית, בהן אמהות או מטפלות שאנסו את ילדיהן או את מטופליהן. על החוק לתת מענה הולם כדי למנוע פשעים מיניים חמורים כגון אלה".

נכתב על ידי: אמנון מרנדה

להלן הקישור לכתבה המקורית: אושר בקריאה ראשונה: אשה יכולה   לבצע אונס

נלקח מאתר:

תגיות: , ,

יולי 11

 ……………………………………………………………………………………………………….

החקיקה חייבת להיות מהיר וללא פשרות  

נכתב על ידי: אלכס לוין

     אילוסטראציה

………………………………………………………………………………………………………….

 אין יום שאנו לא קוראים בכול העיתונים של מדינת ישראל על סחר בנשים, אונס, פדופיליה, אלימות מינית , אונס קטינים, אונס קשישים, הטרדות מיניות. דיי נמאס, מדינת ישראל מופיעה בכול הסטטיסטיקות העולמיות בראש רשימת המדינות שבהן האלימות המינית משתוללת. יש להלחם באלימות המינית המשתוללת במדינת ישראל בדרכים הקשות ביותר , מחקיקה ועד נתינת מאסרי מקסימום בבתי המשפט, המשטרה חייבת להקים יחידה מיוחדת למלחמה באלימות המינית המשתוללת במדינת ישראל. להלן הצעות החוק שעל חברי הכנסת לחוקק מיד לשם עצירה ולו חלקית של האלימות המינית.1) לקבוע עונשי מינימום לכל מקרה ומקרה של אלימות מינית, א) לפדופיליה 20 שנות מאסר מינימום, וחליטת כל רכושו של הפדופיל לטובת הנפגעים ממנו,.בית המפשט לא יוכל לתת עונש הפחות מהמינימום. ב) עבור סחר בבני אדם העונש המינימאלי חייב להיות 15 שנות מאסר וחליטת כל רכושו של הסחר לטובת הנפגעים ולהקמת מרכזי הסיוע מהנפגעים מהסחר בבני האדם, ג) עבור אונס ילדים וקשישים עונש מינימאלי 15 שנות מאסר וחליטת רכושו של האנס לטובת הנפגעים וכן להקמת מרכזי סיוע לנפגעים, ד)  עבור הטרדה מינית בכדי שהפרשה של חיים רמון לא תחזור עליה בשנית עונש מינימאלי של ששיה חודשי מאסר בפועל או עבודות שרות ,בכול מקרה עם קלון אישי, כמו כן פיצוי כספי מינימאלי של 50,000 שקל לנפגעת על חשבונו של המורשע, בית המשפט, בשום מקרה לא יוכל להינתן עונש פחות מהחוק. ה)  לגבי כל מקרה של אונס לא חשוב מי הנאנס ,נסיבות המקרה 10 שנות מאסר מינימום וחליטת כל רכושו של האנס לטובת הנאנסת להקמת מרכזי סיוע לנאנסים, תמיכה במרכזים הקיימים, לבית המשפט לא תהיה בשום מקרה אפשרות להפחית את הענישה.ו) לגבי כל שאר מקרי התקיפה המינית , אלימות מינית ועוד, העונש המינימאלי יהיה  שנה אחת מאסר בפועל ופיצוי כספי לנפגע על ידי התוקף.הפיצוי יינתן על ידי התוקף על פי פסיקת בית המשפט.2) בתי המשפט יחויבו על ידי משרד המשפטים לתת את עונשי המקסימום עד לחקיקת החוק בכדי לעצור את האלימות המינית המשתוללת.   רק מלחמה ללא פשרות יכולה לעצור את התופעה ולו חלקית ולתת לנו לאזרחי מדינת ישראל יותר ביטחון ברחובות האלימים הללו במדינת ישראל. רק מלחמה ללא פשרות יכולה לצמצם משמעותית את התופעה הזאת. 

תגיות: , , , ,

יוני 20

הצעת חוק: התעללו בך מינית? המדינה תפצה

 

לפי הצעת החוק, שתוגש לוועדת שרים, תפצה המדינה קורבנות עבירה מינית ולאחר מכן תדאג לגבות את הכסף מהתוקפים. נ', שהיה קורבן לתקיפה מינית, אמר ל-ynet: "את הכסף ראיתי רק אחרי שלוש שנים. באותה תקופה הכסף היה עוזר לי לשרוד"

נכתב על ידי: יעל ברנובסקי

להלן הקישור לידיעה המלאה:הצעת חוק : התעללו בך מינית ? המדינה תפצה

נלקח מאתר:

תגיות: , , , ,